Przeskocz do treści

Przygoda Survival formularz

Kierunek Wakacje: Przygoda Survival!

Pola obowiązkowe

Zapis na:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka z Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”/Klubu Kultury i jestem świadom/a, iż przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu

Pola dodatkowe

Akceptacje regulaminów/zgody

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ogólną klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz/lub danych osobowych mojego dziecka, zamieszczonych w niniejszym formularzu, przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki z siedzibą w Krakowie przy ulicy Papierniczej 2 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO)

Ogólna klauzula informacyjna. Pełna treść Ogólnej klauzuli informacyjnej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych znajdują się pod adresem: Link do ogólnej klauzuli informacyjnej

Akceptuję regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora

Treść regulaminu: dostępna tutaj

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez filię Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki/Klub Kultury wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie zajęć w celach oraz jego prac artystycznych w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu facebook.com, ulotkach lub plakatach.