Przeskocz do treści

Regulamin Pracowni Plastycznej

Regulamin Pracowni Plastycznej Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

I Informacje ogólne

 1. Pracownia Plastyczna Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” jest przeznaczona do działań twórczych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; wyposażona jest w odpowiednie zaplecze warsztatowe, zarówno w zakresie sprzętów, jak i materiałów koniecznych do prowadzenia działań artystycznych.
 2. Zajęcia plastyczne odbywają się w grupach według załączonego harmonogramu.
 3. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
 4. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów i w okresie między świątecznym (Boże Narodzenie – Nowy Rok).
 5. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci niezwłocznie po skończonych zajęciach.
 6. W pracowni wszystkich uczestników obowiązuje poszanowanie zasad kultury osobistej i wzajemnego szacunku.
 7. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, iż w przypadku uczestnictwa w zajęciach plastycznych małoletnich dzieci, rodzice małoletnich uczestników zajęć wyjaśnili swoim dzieciom zasady określone niniejszym regulaminem w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i odpowiadają za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez własne dzieci.

II Zasady pracy

 1. Uczestnik korzysta wyłącznie z materiałów dostępnych w pracowni i wykonuje zadania zgodnie z zaleceniami instruktora.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem zakłóca przebieg zajęć, nie stosuje się do regulaminu i poleceń Instruktora, prowadzący ma prawo skreślenia Uczestnika z listy.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest używać udostępnionej mu pracowni i jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami instruktora prowadzącego zajęcia. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu opiekun prawny dziecka lub dorosły uczestnik zajęć zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub szkodę naprawić.
 4. Uczestnik zostawia miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastał. Zobowiązany jest do uprzątnięcia stanowiska, wyczyszczenia narzędzi pracy i odłożenia ich na wyznaczone miejsce.
 5. Uczestnik ma obowiązek starannego wykonania pracy, tak aby nie generować strat materiałowych.
 6. Uczestnik nie rozpoczyna nowej techniki dopóki wcześniej rozpoczęta praca nie zostanie ukończona.
 7. Uczestnik zajęć nie może samowolnie korzystać z zaplecza technicznego pracowni. Wejście jest możliwe wyłącznie z instruktorem lub na jego polecenie i odpowiedzialność.
 8. Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna. Instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczone ubranie uczestnika zajęć.
 9. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestnika, jeśli ma długie włosy powinny być one bezwzględnie spięte podczas wykonywania prac w pracowni.
 10. W czasie trwania zajęć na terenie pracowni nie może przebywać uczestnik spoza grupy.

III Bezpieczeństwo

 1. Instruktor zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia w zajęciach/warsztatach deklarowanych przez Opiekuna prawnego/Rodzica w Karcie Uczestnika.
 2. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.
 3. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
 4. W trakcie pracy ze szkłem (projekt, szlifowanie, lutowanie) obowiązują okulary ochronne.
 5. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi i pod warunkiem jej bezwzględnego przestrzegania.
 6. Samowolne uruchamianie prasy, pieca oraz koła garncarskiego jest zabronione.
 7. Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie za pomocą suchego pędzla lub gąbki umieścić w miseczce z wodą.
 8. Kontakt ze szkliwami i szkliwienie:

szkliwo jest substancją chemiczną, szkliwo zawsze przygotowuje osoba prowadząca!

– podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności: nosimy odzież ochronną: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną;

– nie jemy i nie pijemy podczas pracy ze szkliwem;

– dzieci szkliwią na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna;

– w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć miejsce pod bieżącą wodą, a w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.

9. Do prac powstających z gliny nie wkładamy żadnych ostrych, drewnianych, metalowych przedmiotów. Mogą spowodować pożar pieca ceramicznego!

10. W piecu ceramicznym nie wypalamy przedmiotów wykonanych poza pracownią

11. NIE PODCHODZIMY DO PIECA CERAMICZNEGO!

IV Odbiór prac

 1. Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres trzech miesięcy od chwili zakończenia roku szkolnego (zakończenie roku szkolnego: czerwiec, ostateczny termin odbioru prac: wrzesień).
 2. Prace, które nie zostaną odebrane w terminie, przechodzą na własność pracowni, gdzie ulegają utylizacji lub zostaną wykorzystane na zajęciach.

V Informacje końcowe

 1. Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.